MEMBER  |    |    |  
회원 로그인
회원 가입
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.
회원가입으로 서비스 약관개인정보 보호 정책 에 동의합니다.
하나님을 기쁘시게 하는 교회

                            2021 VISION : 영화로운 교회! 영화로운 성도!

YEONCHEON METHODIST CHURCH
교회행사앨범
35.png
2021년 7월 4일 우가현,우나현 헌금송  
카카오톡 카카오 스토리 네이버 블로그 밴드 주소복사
   연천교회   작성일 21-07-10 09:19    조회 120    댓글 0  
 

c62a36643e87a94d441636aada550eb4_1625876376_8921.jpg
c62a36643e87a94d441636aada550eb4_1625876377_144.jpg
c62a36643e87a94d441636aada550eb4_1625876377_3113.jpg
c62a36643e87a94d441636aada550eb4_1625876377_4622.jpg
c62a36643e87a94d441636aada550eb4_1625876377_6547.jpg
c62a36643e87a94d441636aada550eb4_1625876377_8398.jpg
c62a36643e87a94d441636aada550eb4_1625876379_4933.jpg
c62a36643e87a94d441636aada550eb4_1625876380_6161.jpg
 

등록된 댓글이 없습니다.

연천교회
                            2021 VISION : 영화로운 교회! 영화로운 성도!
031-834-0888
031-834-0888
kl0816@empal..com

회원가입약관 | 개인정보취급방침| 청소년보호정책| 이메일주소 무단수집거부| 전체 최근게시글
 • 연천감리교회 | 담임목사 : 김대성 | 주소 : (486-806) 경기도 연천군 연천읍 연천로 298
  TEL : 031-834-0888 | FAX : 031-834-0888 | E-MAIL : kl0816@empal..com
  Copyright ©2007~2021   yeoncheon.org. All Rights Reserved.
  031-834-0888
  031-834-0888
  kl0816@empal..com