MEMBER  |    |    |  
회원 로그인
회원 가입
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.
회원가입으로 서비스 약관개인정보 보호 정책 에 동의합니다.
하나님을 기쁘시게 하는 교회

                            2022 -2023 VISION : 구원의 역사를 이루는 교회

YEONCHEON METHODIST CHURCH
교회행사앨범
35.png
2022년 5월 1일 어린이주일 담임목사님 축복안수기도  
카카오톡 카카오 스토리 네이버 블로그 밴드 주소복사
   연천교회   작성일 22-05-13 15:03    조회 50    댓글 0  
 

79f5b3cad815aaef3ffa5e9edbeb72f2_1652421793_7926.jpg
79f5b3cad815aaef3ffa5e9edbeb72f2_1652421794_3109.jpg
79f5b3cad815aaef3ffa5e9edbeb72f2_1652421794_9832.jpg
79f5b3cad815aaef3ffa5e9edbeb72f2_1652421795_6206.jpg
79f5b3cad815aaef3ffa5e9edbeb72f2_1652421797_0946.jpg
79f5b3cad815aaef3ffa5e9edbeb72f2_1652421799_3776.jpg
79f5b3cad815aaef3ffa5e9edbeb72f2_1652421813_5283.jpg
79f5b3cad815aaef3ffa5e9edbeb72f2_1652421813_8804.jpg
79f5b3cad815aaef3ffa5e9edbeb72f2_1652421827_4726.jpg
79f5b3cad815aaef3ffa5e9edbeb72f2_1652421828_1706.jpg
 

등록된 댓글이 없습니다.

연천교회
                            2022 -2023 VISION : 구원의 역사를 이루는 교회
031-834-0888
031-834-0888
kl0816@empal..com

회원가입약관 | 개인정보취급방침| 청소년보호정책| 이메일주소 무단수집거부| 전체 최근게시글
 • 연천감리교회 | 담임목사 : 김대성 | 주소 : (486-806) 경기도 연천군 연천읍 연천로 298
  TEL : 031-834-0888 | FAX : 031-834-0888 | E-MAIL : kl0816@empal..com
  Copyright ©2007~2022   yeoncheon.org. All Rights Reserved.
  031-834-0888
  031-834-0888
  kl0816@empal..com